Chuyên đề Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Sở giao dịch I ngân hàng công thương Việt Nam

1. Tính cấp thiết của đề tài. Cùng với sự phát triển của đấu nước, ngành ngân hàng cũng có những bước tiến vượt bậc, song bên cạnh đó cũng đặt ra cho ngành vô vàn những khó khăn và thách thức mới, đòi hỏi phải có những giải pháp cụ thể và đồng bộ để vượt qua. Một giải pháp cơ bản và hiệu quả đó là phải làm sao nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng. Đối với các NHTM, để nâng cao chất lượng hoạt động của ngân hàng thì điều quan trọng là phải nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng, bởi tín dụng là lĩnh vực đem lại nhiều lợi nhuận nhất nhưng cũng là hoạt động chứa nhiều rủi ro nhất của ngân hàng. Trong quá trình thực tập tại Sở giao dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam em nhận ra rằng, trong giai đoạn hiện nay để tồn tại và phát triển thì các Ngân hàng Thương mại không còn cách nào khác là phải mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như không ngừng nâng cao chất lượng của những hoạt động đó.Trong ngân hàng hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Trong đó, tín dụng trung và dài hạn là nghiệp vụ quan trọng mang lại hiệu quả cao trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Vì vậy, việc không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng nói chung và chất lượng tín dụng trung và dài hạn nói riêng là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển vững chắc của các ngân hàng. Vì vậy em quyết định chọn đề tài :“ Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam” làm chuyên đề của mình. 2. Mục đích nghiên cứu. Khoá luận nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế thị trường. Ngoài ra, khoá luận còn xem xét thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam dựa trên các chỉ tiêu cơ bản. Đồng thời, trên cơ sở thực tiễn và lý luận, khoá luận đặc biệt quan tâm tới việc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam. 3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu. - Đối tượng nghiên cứu của khoá luận chủ yếu tập trung nghiên cứu tình hình tín dụng trung và dài hạn tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam. - Phạm vi nghiên cứu : Tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận liên quan đến chất lượng hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam từ năm 2005 đến năm 2007, từ đó đề xuất một số định hướng, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng tín dụng nói chung của Sở giao dịch I. 4. Phương pháp nghiên cứu. Khoá luận sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, phân tích diễn giải Ngoài ra còn có phương pháp thống kê, phân tích kết hợp với bảng biểu để minh hoạ. 5. Kết cấu. Chuyên để của em gồm có 3 phần : Chương 1: Lý luận chung về chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại. Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam. Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC