Chuyên đề Giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

Để thực hiện CNH – HĐH, với mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001 – 2010 là đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đưa GDP lên ít nhất gấp đôi năm 2000, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân, dân đòi hỏi phải có nguồn vốn rất lớn. Bởi vốn là khâu có tính chất quyết định sự tăng trưởng và phát triển để tiến kịp với các nước trong khu vực và thế giới. Đó là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, với những thách thức mới trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, Vì vậy, toàn thể cán bộ nhân viên ngành Ngân hàng và chi nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Lạng Sơn phải nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ về mọi mặt, ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ Ngân hàng. Đặc biệt là nghiệp vụ huy động vốn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhà nước giao phó. Do đó, bài chuyên đề tốt nghiệp đề cập đến vấn đề: “ Giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Lạng Sơn ”, đã kết hợp nghiên cứu lý luận gắn liền với thực tiễn, phân tích, so sánh để làm rõ nội dung cơ bản sau đây: - Đã hệ thống những vấn đề có tính chất lý luận về vốn và khả năng huy động vốn của NHTM. - Khái quát tình hình kinh doanh của chi nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác huy động vốn, chuyên đề này đã rút ra một số nhược điểm, tồn tại và nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Lạng Sơn. - Từ đó, nêu lên một số giải pháp và kiến nghị với ngành cũng như với Nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC