Chuyên đề Hoàn thiện chiến lược sản phẩm khoá của công ty cổ phần khoá Minh Khai

Quá trình chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường chịu sự tác động mạnh mẽ, sâu sắc của các cuộc khoa học kỹ thuật, toàn cầu hoá, khu vực hoá và phân công lao động trên toàn thế giới. Trước bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu như hiện nay, đặc biệt với sự kiện Việt Nam gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO, đánh dấu bước phát triển mới với những thời cơ và thách thức to lớn. Đứng trước tình hình đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình và có chiến lược phát triển phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình. Như vậy, chiến lược sản phẩm là bánh lái cho hoạt động cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, nó định hướng cho doanh nghiệp cũng như chỉ ra những hoạt động, mục tiêu mà đối thủ cạnh tranh đang theo đuổi, từ đó để doanh nghiệp có những điều chỉnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình sao cho tận dụng được các cơ hội bên ngoài và nội lực bên trong doanh nghiệp. Chiến lược sản phẩm là chiến lược bộ phận góp phần thực hiện thành công của chiến lược tổng thể. Chiến lược sản phẩm giúp công ty xác định rõ cơ cấu sản phẩm, cơ cấu sản phẩm hợp lý giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh của công ty. Với tầm quan trọng của chiến lược nói chung và chiến lược sản phẩm nói riêng, hiện nay được rất nhiều các doanh nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp ngoài nước quan tâm. Trong đó có Công ty Khoá Minh Khai. Nhận thức được tầm quan trọng đó, em mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện chiến lược sản phẩm khoá của Công ty Cổ Phần Khoá Minh Khai” trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Kết cấu chuyên đề gồm ba phần: Chương I: Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Khoá Minh Khai. Chương II: Phân tích thực trạng xây dựng chiến lược sản phẩm khoá của Công ty Cổ phần Khoá Minh Khai. Chương III: Giải pháp hoàn thiện xây dựng chiến lược sản phẩm của Công ty Cổ phần Khoá Minh Khai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC