Chuyên đề Hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị tại chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật REXCO Hà Nội

1.1. Tính tất yếu của đề tài Quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh và sâu sắc. Đó là xu thế tất yếu khách quan và là một quy luật mà mọi quốc gia trong khu vực và trên thế giới đều phải tuân theo. Biểu hiện rõ nhất của xu thế này là quá trình tự do hóa buôn bán trong khu vực và phạm vi toàn cầu. Thực hiện đường lối chuyển đổi nền kinh tế của đất nước, hội nhập với nền kinh tế thế giới. Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương không ngừng mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác quốc tế. Trong đó, thương mại quốc tế là lĩnh vực quan trọng để Việt Nam dần có chỗ đứng trong khu vực và trên phạm vi thế giới, thực hiện mục tiêu mà Đại hội Đảng đề ra: “Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập khu vực và thế giới ”. Hoạt động thương mại quốc tế bao gồm nội dung chủ yếu và quan trọng nhất là hoạt động xuất nhập khẩu. Nếu xuất khẩu đem lại nguồn thu ngoại tệ tích lũy cho đất nước thì hoạt động nhập khẩu lại tác động tích cực đến sự phát triển cân đối và khai thác tiềm năng, thế mạnh của nền kinh tế quốc dân về sức lao động, vốn, tài nguyên và khoa học kỹ thuật. Xuất khẩu nhằm bảo đảm nguồn vốn cho nhập khẩu và nhập khẩu phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng cơ cấu kinh tế hướng mạnh vào xuất khẩu Định hướng cho mục tiêu CNH- HĐH đất nước, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã chỉ rõ sự cần thiết: “Đẩy mạnh xuất khẩu, huy động các nguồn ngoại tệ để nhập khẩu các vật tư kỹ thuật, hàng hóa thiết yếu cho sản xuất và đời sống, tích cực cân đối cán cân thanh toán quốc tế, góp phần duy trì các cân đối lớn của nền kinh tế ”. Thực hiện tốt công tác xuất nhập khẩu sẽ góp phần tích cực đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay của nền kinh tế. Vì vậy, nghiên cứu thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp để tìm ra biện pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu hiện nay là một vấn đề rất quan trọng. Xuất phát từ quan điểm trên, em đã chọn đề tài :“Hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật REXCO- HN” để hoàn thành chuyên đề thực tập của mình. Em mong rằng thông qua việc xem xét và phân tích tình hình hoạt động nhập khẩu của Công ty REXCO- HN sẽ giúp em đưa ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty. 1.2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu - Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện nhập khẩu tại chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN. * Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN. - Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN. 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu - Hoạt động nhập khẩu và cung ứng máy móc thiết bị của chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN. * Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị của Công ty REXCO . - Thời gian: Từ năm 2006 đến năm 2009. 1.4. Phương pháp nghiên cứu Bằng việc vận dụng phương pháp duy vật biện chứng cùng với những tu duy đổi mới của Đảng và Nhà nước; bên cạnh đó kết hợp với những phương pháp toán học như : Phương pháp thống kê; phương pháp so sánh đối chứng; phương pháp phân tích số liệu; phương pháp minh họa. Em sẽ nghiên cứu hoạt động nhập khẩu của chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN trong những năm gần đây, từ đó rút ra được những giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu cho Công ty. 1.5. Kết cấu chuyên đề thực tập Ngoài phần mở đầu và kết luận. Kết cấu bài chuyên đề thực tập của em bao gồm 3 phần như sau: Chương 1: Giới thiệu chung về chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật REXCO- Hà Nội và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị. Chương 2: Thực trạng hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN. Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC