Chuyên đề Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Lam Sơn – Thái Bình

Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế, để có thể tồn tại và phát triển thì mỗi doanh nghiệp cần có một chiến lược phát triển phù hợp với đơn vị mình. Để đạt được điều đó các doanh nghiệp cần áp dụng các biện pháp khác nhau. Kế toán là một trong những công cụ quản lý kinh tế có hiệu quả. Kế toán cung cấp thông tin về vật tư, tiền lương, chi phí kịp thời, chính xác sẽ giúp cho các nhà quản trị phân tích, đánh giá được tình hình sử dụng lao động, vật tư, vốn có hiệu quả hay không, tiết kiệm hay lãng phí. Một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến doanh nghiệp là chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong các chỉ tiêu kinh tế phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp và có mối quan hệ mật thiết với doanh thu, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều đó đặt ra cho kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải áp dụng các biện pháp nhằm kiểm soát được chi phí, hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, nhanh chóng cho việc ra quyết định nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp. Nhận thức được vai trò quan trọng của kế toán, em đó cố gắng đi sâu tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng. Trong thời gian thực tập tại Công ty CPSXKD XNK Lam Sơn - Thái Bình, được tiếp xúc thực tế và nhận thấy vai trò quan trọng của công tác kế toán chi phí và giá thành nên em đó mạnh dạn đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành và chọn làm làm chuyên đề thực tập tôt nghiệp của mình. Được sự giúp đỡ tận tình và trách nhiệm của toàn thể Công ty, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của Thạc Sỹ Đặng Thế Hưng, em đã thực hiện chuyên đề tốt nghiệp với đề tài “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CPSXKD XNK Lam Sơn - Thái Bình”. Chuyên đề này, ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CPSXKD XNK Lam Sơn - Thái Bình. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CPSXKD XNK Lam Sơn - Thái Bình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC