Chuyên đề Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam

Kể từ khi nền kinh tế chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã tạo nên nhiều sự chuyển biến mới trong xã hội . Việc chuyển đổi sang một cơ chế mới mang lại cho doanh nhiều cơ hội nhưng cũng không ít những khó khăn thử thách .Nền kinh tế thị trường ra đời ,cùng theo nó là sự cạnh tranh gay gắt khiến cho việc duy trì và mở rộng thị trường càng trở nên vô cùng quan trọng .Bởi thông qua hoạt động này , khi sản phẩm của doanh nghiệp được tiêu thụ thì doanh nghiệp mới thực hiện được quá trình tái sản xuất , nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh , ngược lại, nếu sản phẩm của doanh nghiệp không được thị trường chấp nhận thì quá trình tái sản xuất không được tiếp diễn doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng khó khăn . Vì thế vấn đề đặt ra là sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra phải được thị trường chấp nhận và khi đã chiếm lĩnh thị trường thì vấn đề duy trì , mở rộng và đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm thì doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển được. Đây là một bài toán khó cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường. Nhận thức thức được tầm quan trọng của vấn đề đó , trong thời gian thực tập tại Phòng kinh doanh của Công ty Cổ phần khí công nghiệp Việt Nam , em đã đi sâu vào nghiên cứu và chọn đề tài “Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cổ phần khí Công Nghiệp Việt Nam ‘’ làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình . Mục đích của nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu về tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần khí Công Nghiệp Việt Nam trong những năm qua , từ đó chỉ ra những mặt mạnh , mặt yếu còn tồn tại . Trên cơ sở đó , đề xuất một số ý kiến mà công ty có thể áp dụng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Ngoài phần mở bài và phần kết luận , kết cấu của chuyên đề thực tập gồm 2 phần : Phần 1 : Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cổ phần Khí Công Nghiệp Việt Nam Phần 2 : Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cổ phần Khí Công Nghiệp Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC