Chuyên đề Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Dịch Hồng - Hà Nội

Những năm gần đây, khi mà nền kinh tế Việt Nam có sự chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước. Để bắt nhịp với sự thay đổi này, các doanh nghiệp phải tự hoàn thiện mình để nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như duy trì và mở rộng thị trường. Công tác tiêu thụ sản phẩm được đánh giá là khâu đặc biệt quan trọng, nó chi phối mạnh mẽ tới các khâu khác và là cơ sở của hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì trong nền kinh tế thị trường phương châm của các doanh nghiệp là sản xuất ra những gì mà thị trường cần chứ không phải chỉ tiêu thụ những gì mình có thể sản xuất được. Cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty cổ phần Dịch Hồng Hà Nội đã kịp thời thích ứng với những biến đổi của nền kinh tế thị trường. Nhờ đó mà hiện nay Công ty đã đạt được những thành công và kết quả khá cao. Tuy nhiên, công ty cũng còn gặp phải những khó khăn cũng như sự cản trở nhất định trong công tác duy trì và mở rộng thị trường sản phẩm. Qua một thời gian ngắn thực tập tại Công ty cổ phần Dịch Hồng Hà Nội cùng với việc tìm hiểu và xem xét về thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cùng với sự hương dẫn của PGS.TS. Nguyễn Minh Duệ, Cử nhân Phan Bá Thịnh, em đã chọn đề tài: "Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Dịch Hồng Hà Nội". Nội dung của đề tài bao gồm 3 phần: Phần I: Lý luận chung về thị trường, duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng thị trường và tình hình duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Dịch Hồng Hà Nội. Phần III: Những biện pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Dịch Hồng Hà Nội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC