Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực trong công ty dệt 19/5

Trong thời gian vừa qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, cũng như sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy nhiều mô hình kinh tế, các loại hình doanh nghiệp phát triển đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Xu hướng hội nhập hoá, quốc tế hoá tạo cho mỗi doanh nghiệp rất nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Vì vậy để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động, mềm dẻo, linh hoạt trong việc sử dụng và triển khai có hiệu quả từng phương án sản xuất kinh doanh, sử dụng hợp lý nguồn lực hiện có như con người, máy móc, thiết bị Đối với mọi doanh nghiệp hoạt động quản trị nói chung đều thông qua quản trị con người.Mọi yếu tố sản xuất đều phải thông qua con người.vì thế muốn đảm bảo quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách tốt nhất Doanh Nghiệp cần phải nâng cao,hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực. Công Ty TNHH NN MTV dệt 19-5 là một công ty trong ngành dệt may với nhiều yếu tố đặc thù về lao động như cần nhiều lao động có nhiều biến động ,tính đặc thù của lao động ngành dệt may đa phần là những lao động nữ ,vì thế để hoạt động sản xuất kinh doanh luôn được hiệu quả cao đòi hỏi Công Ty luôn phải làm tốt các công tác tiền lương ,tiền thưởng cho người lao động để thu hút và khuyến khích người lao đông, các công tác về tuyển dụng , đào tạo và đào tạo lại cho công nhân viên. Công tác kỷ luật lao động trong Công Ty.Như vậy Công Ty cần hoàn thành việc xây dựng hệ thống quản trị nhân lực sao cho thật hợp lý nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận thấy tầm quan trọng của công tác này em xin chọn đề tài :“Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực trong công ty Dệt 19-5”. Để hoàn thanh chuyên đề thực tập này. Nội dung của bài viết bao gồm 3 chương chính sau: -Chương I:Qúa trình hình thành và phát triển của Công Ty Dệt 19-5. -Chương II: Thực trạng công tác quản trị nhân lực trong công ty dệt 19-5. -Chương III:Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực trong công ty dệt 19-5.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC