Chuyên đề Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty cơ khí Hà Nội

Trong các hoạt động của một doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm là một trong 6 chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, đó là tiêu thụ, sản xuất hậu cần kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp đồng thời là 1 trong những yếu tố quyết định đến sự tồn tại của 1 doanh nghiệp. Chất lượng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm (doanh nghiệp, sản xuất, thương mại), phục vụ khách hàng (doanh nghiệp dịch vụ, ngân hàng) quyết định hiệu quả của hoạt động sản xuất hoặc chuẩn bị dịch vụ. Công ty cơ khí Hà Nội là 1 doanh nghiệp Nhà nước được hình thành trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung. sản phẩm của Công ty sản xuất ra theo kế hoạch của Nhà nước, tiêu thụ sản xuất thông qua các đơn vị phân phối sản phẩm của doanh nghiệp. Bước vào thời kỳ kinh tế thị trường đối mặt với những biến động của thị trường, độc lập điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đã gặp không ít khó khăn. Trước mỗi biến động về thị trường, đặc biệt là sự cạnh tranh của các Công ty khác, Công ty đã rất bị động trong việc đưa ra các giải pháp và hướng đi đúng đắn cho việc tiêu thụ sản phẩm của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC