Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu hóa chất và thiết bị y tế ở công ty TNHH SELA

Đạt và nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế vừa là mục tiêu ,vừa là điều kiện tiên quyết để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp này trên thị trường . Hiệu quả kinh doanh chỉ xuất hiện và tồn tại lâu dài ở những tổ chức kinh tế nào mà ở đó có quyền độc lập tự chủ ,năng động sáng tạo trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh hay nói cách khác là những đơn vị tìm được và ứng dụng tổng hợp những giải pháp hữu hiệu trong quản lý. SELACo là một công ty TNHH chuyên kinh doanh nhập khẩu hoá chất và thiết bị y tế tự doanh .Do đó việc nâng cao hiệu quả trong kinh doanh là một công việc hết sức quan trọng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC