Chuyên đề Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của doanh nghiệp phục vụ hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

1. Tính cấp thiết của chuyên đề Trong thời kỳ nền kinh tế đất nước phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì các DN muốn tồn tại và phát triển thì một trong các điều kiện quan trọng là phải có một hệ thống cơ sở vật chất tốt và hiên đại như vậy các DN sẽ cần nhiều vốn để đầu tư phát triển, chính vì thế Ngân Hàng sẽ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng là tổ chức tài chính trung gian với nhiệm vụ là kênh chuyển vốn, dẫn vốn trong nền kinh tế. Trong đó NHTM là một loại hình ngân hàng đặc biệt có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy các DN phát triển. Ngân Hàng giúp vốn trong nền kinh tế chu chuyển một cách trôi chảy, điều hoà cung cầu về vốn. Hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh chủ yếu của các NHTM Việt Nam, tạo nguồn thu lớn nhất trong tổng thu của NHTM. Tuy nhiên hoạt động này luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, có lúc xẩy ra những rủi ro nghiêm trọng làm suy giảm năng lực tài chính của ngân hàng và làm cho ngân hàng mất đi nhiều cán bộ có năng lực. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế,và đất nước ta lại vừa gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO thì nền kinh tế phát triển mạnh mẽ theo cơ chế thị trường, môi trường kinh tế đang có thay đổi rõ rệt, các DN nước ngoài đang đầu tư với quy mô lớn vào thị trường Việt Nam vì vậy nhu cầu vay vốn rất lớn trong đó thì nhu cầu vay vốn dài hạn để đầu tư vào tài sản cố định, cơ sở vật chất chiếm một tỷ trọng không nhỏ. Điều này có thể khiến cho các quyết định cho vay trung và dài hạn của các ngân hàng có thể thiếu chính xác chính xác. Do đó, công tác phân tích đánh giá khách hàng mà đặc biệt là công tác phân tích tài chính DN cần phải được xem xét nghiên cứu lại một các đầy đủ và toàn diện cho thích hợp với điều kiện thực tại chung của môi trường kinh tế và điều kiện riêng của mỗi ngân hàng để đảm bảo an toàn vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng như đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của DN. Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này và qua thời gian thực tập tại Chi Nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội em đã chọn chuyên đề: “Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính của DN phục vụ hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội. Thực trạng và giải pháp” làm chuyên đề tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu. - Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng và công tác phân tích tài chính trong hoạt động tín dụng đối với DN của NHTM. - Nghiên cứu thực trạng phân tích tài chính DN tại Chi Nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị hoàn thiện công tác phân tích tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với DN của Chi Nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. * Đối tượng nghiên cứu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận chung về công tác phân tích tình hình tài chính trong hoạt động tín dụng đối với DN. - Nghiên cứu thực trạng công tác phân tích tài chính DN phục vụ cho công tác tín dụng trung và dài hạn tại Chi Nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội. * Phạm vi nghiên cứu: Công tác phân tích tài chính DN đối với hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Chi Nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội từ năm 2005 đến 2007 4. Phương pháp nghiên cứu. Chuyên đề chủ yếu sử dụng các phương pháp sau: - Phương pháp khảo sát thực tiễn thu thập số liệu tại Chi Nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội sau đó tiến hành tổng hợp, phân tích và so sánh số liệu đã thu thập được. - Phương pháp duy vật biên chứng và duy vật lịch sử 5. Kết cấu của chuyên đề. Ngoài phần mở đầu và kết luận kết cấu chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính DN trong hoạt động tín dụng của NHTM Chương 2: Thực trạng công tác phân tích tài chính của DN phục vụ cho hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Đông Hà Nội Chương 3: Các giải pháp nâng cao và hoàn thiện công tác phân tích tài chính DN phục vụ hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Chi Nhánh NHNN&PTNT Đông Hà Nội

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC