Chuyên đề Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam An – Vĩnh Bảo

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang trong xu thế hội nhập quốc tế, cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, sự phát triển của kinh tế thì nhu cầu vốn để nâng cao cơ sở hạ tầng là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó một vấn đề cũng cấp thiết là nâng cao mức sống của người dân ở nông thôn, tạo điều kiện để họ có thể tiếp cận với những nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống. Tín dụng ngắn hạn, mà đặc biệt là cho vay đối với khách hàng cá nhân của các Ngân hàng thương mại là một công cụ đắc lực để đáp ứng nhu cầu đó. Nguồn tín dụng này sẽ hỗ trợ đắc lực cho các cá nhân, hộ gia đình có thể cải thiện và nâng cao đời sống, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, giúp cho dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Nhận thấy tầm quan trọng của tín dụng đối với khách hàng cá nhân với việc nâng cao, cải thiện đời sống của người dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, các Ngân hàng thương mại đã và đang triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ thêm nữa cho các cá nhân có nhu cầu vay vốn. Tuy nhiên, thực tế hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân gặp nhiều khó khăn, nổi cộm vẫn là vấn đề hiệu quả cho vay còn thấp, dư nợ tín dụng cấp cho khách hàng cá nhân của các Ngân hàng thương mại vẫn thường chiếm tỷ lệ không cao lắm so với yêu cầu. Điều đó nói lên rằng vốn đầu tư cho chiều sâu chưa đáp ứng được đòi hỏi bức thiết ngày càng tăng của nền kinh tế. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của vấn đề trên, với những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu tại trường và sau một thời gian thực tập tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Am - Hải Phòng - một Ngân hàng giữ vai trò chủ lực trong việc cấp tín dụng để các cá nhân có thể tự doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống góp phần thúc đẩy nền kinh tế ở nông thôn cũng nhu nền kinh tế chung của cả nước, nhận thấy một số vấn đề còn tồn tại trong quá trình cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân, nên em chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Am – Hải Phòng” để thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Chuyên để thực tập tốt nghiệp này bao gồm ba chương: Chương I : Lý luận chung về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại đối với khách hàng cá nhân. Chương II: Thực trạng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Am - Hải Phòng. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Am - Hải Phòng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC