Chuyên đề Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cơ quan thuộc Đảng bộ cơ quan cấp tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay

1. Tính cấp thiết của chuyên đề Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam.Trong suốt trên 70 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng đă lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc cánh mạng tháng tám năm 1945 thành công, đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc đưa cả nuớc đi lên chủ ngiã xã hội với mục tiêu dân giàu nuớc mạnh, xã hội công bằng văn minh. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng tỏ Đảng ta là một tổ chức chính trị chân chính duy nhất đủ khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Mặc dù có sai lầm, khuyết điểm nhưng Đảng ta biết sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, tự phê bình và phê bình để vuơn lên, tự hoàn thiện mình bằng thực tiễn lãnh đạo cách mạng, đổi mới tư duy, nâng cao trình độ và năng lực lãnh đạo để đáp ứng với yêu cầu ngày một cao qua các giai đoạn lịch sử. Chính vì vậy, trải qua bao khó khăn, phức tạp của các giai đoạn cách mạng, Đảng ta không những đứng vững mà còn khẳng định ngày càng vững chắc vai trò lãnh đạo toàn xã hội, đuợc nhân dân tin yêu và thừa nhận vị trí độc tôn là người lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam. Để xứng đáng với niềm tin của nhân dân, Đảng phải luôn luôn tự hoàn thiện; phải biết học tập, chỉnh đốn và rèn luyện: phải biết nghe tiếng nói của nhân dân, tiếng nói của các tổ chức chính trị – xã hội khác trong và ngoài nước; biết tiếp thu những bài học thành công và thất bại của các đảng anh em và ngay của chính mình, những bài học trên cả ba phương diện: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Với tinh thần đó, Đảng ta luôn luôn coi công tác xây dựng Đảng có vai trò cực kỳ quan trọng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào. Hơn thế, công tác xây dựng Đảng không chỉ được coi là vấn đề thường xuyên mà còn có ý nghĩa cấp bách trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi đất nước chuyển sang giai đoạn đổi mới, thực hiện kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp đổi mới của Đảng ta trong những năm qua đã đạt được những thành tựu đáng mừng về kinh tế – xã hội và nhiều mặt khác. Song, mặt trái của cơ chế thị trường cũng đã tạo ra những tiêu cực khó khăn không nhỏ, đang đặt ra những vấn đề bức xúc ở mọi lĩnh vực, ngay cả trong bản thân tổ chức của đảng và trước hết là ở các tổ chức cơ sở Đảng. ở đó, một bộphận đảng viên thoái hoá, biến chất, phai nhạt lý tưởng, vi phạm kỷ luật; một số tổ chức cơ sở đảng không phát huy được vai trò lãnh đạo của mình; mối quan hệ giữa đảng uỷ cơ sở với lãnh đạo chuyên môn với ban cán sự, đảng đoàn ở các cơ quan không rõ ràng, nhiệm vụ chồng chéo, khó xác định; sinh hoạt đảng bộ, chi bộ thiếu nội dung, xơ cứng với và hình thức; vai trò là hạt nhân chính trị của cấp uỷ bị lu mờ, thiếu sức chiến đấu. Công tác quản lý đảng viên bị buông lỏng; tư tưởng trung bình chủ nghĩa tương đối phổ biến; công tác giáo dục, vận động quần chúng chậm được đổi mới; đội ngũ làm công tác Đảng ở cơ sở chưa được chăm lo đúng mức, trình độ năng lực chưa đáp ứng được với yêu cầu của nhiệm vu.Do đó, việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng không chỉ là vấn đề có ý nghĩa thường xuyên, lâu dài mà còn mang tính cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá là một Đảng bộ có số Đảng viên tương đối lớn. Đảng bộ Cơ quan cấp tỉnh Thanh Hoá trực thuộc Tỉnh uỷ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ với chức năng, nhiệm vụ tương đối đặc thù do cơ cấu mô hình cụ thể của các cơ quan, đơn vị, ban, nghành, công ty, xí nghiệp thuộc tỉnh quản lý. Đảng bộ Cơ quan Cấp tỉnh có ba loại hình tổ chức cơ sở đảng là cơ quan sự nghiệp và doanh nghiệp. Các tổ chức cơ sở đảng cơ quan trong điều kiện hiện giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cuả các nghành cấp tỉnh. Với lý do đó, là một cán bộ công tác tại Đảng uỷ Cơ quan Cấp tỉnh Thanh Hoá, tôi nhận thức về sự cần thiết cấp bách phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng cơ quan, cho nên tôi chọn chuyên đề : “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cơ quan thuộc Đảng bộ Cơ quan Cấp tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay “. 2. Tình hình nghiên cứu chuyên đề: Đảng bộ Cơ quan Cấp tỉnh Thanh Hoá thành lập ngày 3-11-1988 theo quyết định của Ban Thường Vụ tỉnh uỷ Thanh Hoá ; là Đảng bộ đượcthành lập hơn 10 năm, mô hình tổ chức còn mới và có những đặc thù rất riêng về choc năng và nhiệm vụ. Vì vậy, việc nghiên cứu của chuyên đề về tổ chức cơ sở đảng cơ quan thuộc Đảng bộ Cơ quan Cấp tỉnh cũng là vấn đề còn mới mẻ.Nhiều vấn đề công tác xây dựng Đảng ở loại hình tổ chức cơ sở đảng này còn vừa làm vừa rút kinh nghiệm trong thực tiễn.Do đó chuyên đề này chỉ nêu ra những nội dung chủ yếu, bước đầu tìm ra giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cơ quan thuộc Đảng bộ Cơ quan Cấp tỉnh Thanh Hoá. 3. Mục đích nhiệm vụ chuyên đề : Mục đích: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng của tổ chức cơ sở đảng cơ quan thuộc Đảng bộ Cơ quan Cấp tỉnh, chuyên đề góp phần tạo ra sự thống nhất trong nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng , nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng cơ quan nói riêng và của Đảng bộ Cơ quan Cấp tỉnh nói chung. Từ đó tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng cơ quan. Đồng thời qua nghiên cứu chuyên đề sẽ giúp cho bản thân phương pháp nghiên cứu lý luận và thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu suất công tác của bản thân. Nhiệm vụ của chuyên đề là nêu ra những cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cơ quan, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cơ quan thuộc Đảng bộ Cơ quan Cấp tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay. 4. Cơ sở lý luận,thực tiễn và phương pháp nghiên cứu : Các nội dung của chuyên đề được trình bày trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác –Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về xây dựng Đảng. Đồng thời xuất phát từ tình hình cụ thể của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Cơ quan Cấp tỉnh Thanh Hoá, chuyên đề đánh giá thực trạng và nêu ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cơ quan. Các nội dung nêu trên của đề tài được trình bày dựa vào phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng với phương pháp nghiên cứu là kết hợp cả phân tích và tổng hợp, khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm, thu thập tài liệu, kết hợp lý luận với thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm, thu thập tài liệu, kết hợp lý luận với thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề mà nội dung và yêu cầu của chuyên đề đặt ra. 5. Kết thúc của chuyên đề : Gồm phần mở đầu, nội dung, kết luận, tổ chức thực hiện, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC