Chuyên đề Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính của tổng công ty hàng không Việt Nam

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải có các hoạt động: nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích tình hình hiện tại của cả nền kinh tế, của chính doanh nghiệp, từ đó, vạch ra các chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn, nhằm mục đích cuối cùng là tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu. Một trong những hoạt động quan trong đó là phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính, thông qua đó tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính, cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp. Tổng công ty hàng không Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn, hoạt động kinh doanh vận tải hàng không là chủ yếu, lấy Hãng hàng không quốc gia làm nòng cốt. Tổng công ty đã có đóng góp to lớn trong quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân nói chung và ngành vận tải hàng không nói riêng. Đặc biệt trong điều kiện khu vực hoá, quốc tế hoá như hiện nay, thì vận tải hàng không ngày càng cần thiết và đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu, phục vụ cho tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với Tổng công ty – Vietnam Airlines và các đơn vị thành viên là phải đi trước một bước, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Trong quá trình thực tập tại phòng Tài chính đầu tư của Tổng công ty, được sự giúp đỡ của Thầy giáo: Th.S Đặng Anh Tuấn, cùng các chú, các cô trong phòng, kết hợp với những kiến thức đã học và đọc, em đã tìm hiểu, nghiên cứu, và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp nghiên cứu về tình hình tài chính của Tổng công ty là: Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Chuyên đề này gồm ba chương chính: • Chương I: Lý thuyết chung về phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. • Chương II: Phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC