Chuyên đề Phân tích thực trạng hoạt động marketing - Mix tại công ty Tân Phạm Gia

Thực trạng Marketing – mix  Thuận lợi, khó khăn  giải pháp nâng cao và hoàn thiện. Hoạt động Marketing – mix cho các sản phẩm của công ty: sản phẩm, giá sản phẩm, phân phối và chiêu thị. Giai đoạn 2010 – 2012. Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Thống kê và phân tích, so sánh và tổng hợp, quy nạp và diễn dịch, khảo sát thực tế và một số phương pháp khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC