Chuyên đề Phân tích tình hình cho vay Xóa đói giảm nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng

I/ Tính cấp thiết của đề tài: Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ có chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh, đại bộ phận đời sống nhân dân đã được tăng lên một cách rõ rệt. Song, một bộ phận không nhỏ dân cư đặc biệt là dân cư ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa.đang chịu cảnh nghèo đói, chưa đảm bảo được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống. Sự phân hóa giàu nghèo đang diễn ra mạnh là vấn đề xã hội cần được quan tâm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, trong đó có một nguyên nhân quan trọng đó là: thiếu vốn sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta đã xác định tín dụng ưu đãi là một chính sách không thể thiếu trong hệ thống các chính sách phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Xuất phát từ những yêu cầu đòi hỏi trên đây, ngày 4 tháng 10 năm 2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo trước đây nhằm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ để thực hiện mục tiêu Quốc gia xoá đói giảm nghèo và an sinh xã hội. Trong quá trình cho vay nổi lên vấn đề là hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi còn thấp ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Vì vậy, làm thế nào để người nghèo nhận được và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ; chất lượng cuộc sống được nâng cao nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và bảo toàn được nguồn vốn, Chính phủ đã thành lập Ngân hàng Chính sác xã hội (NHCSXH) để thực hiện tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với mục tiêu xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội. Ngân hàng CSXH ra đời là cơ quan trực tiếp thực hiện các chính sách của Chính phủ nên điều kiện cho vay thuận lợi và tinh giảm hơn nhiều so với trước. Thông qua hoạt động cho vay Ngân hàng giúp cho các hộ nghèo có vốn để họ có điều kiện sản xuất, kinh doanh và góp vốn tham gia vào các thành phần kinh tế hoạt động tốt trong quá trình sản xuất. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hòa Vang là một đơn vị trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn Hoà Vang. Để hiểu rõ hơn hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Hoà Vang trong thời gian thực hiện cho vay xóa đói giảm nghèo, sự cho phép của Thầy giáo hướng dẫn và lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hòa Vang em xin chọn đề tài: “Phân tích tình hình cho vay Xóa đói giảm nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng” làm đề tài cho chuyên đề thực tập của mình. II/ Mục đích : Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu lí luận về nghiệp vụ phân tích thực trạng hoạt động cho vay đối với chương trình XĐGN của NHCSXH huyện Hòa Vang trên cơ sở lý thuyết và tình hình thực tế nhằm đưa ra các giải pháp kiến nghị nâng cao hơn nữa hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hòa Vang. III/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đói nghèo xảy ra như một điều tất yếu trong xã hội, là một vấn đề bức bách đối với mọi quốc gia; để hiểu rõ hơn về xoá đói giảm nghèo chúng ta đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu chương trình cho vay xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn 2008-2010 tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hòa Vang trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. IV/ Phương pháp nghiên cứu: Chuyên đề vận dụng tổng hợp phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử làm cơ sở lý luận và phương pháp luận. Sử dụng tổng hợp các phương pháp luận, kết hợp thực tiễn, phân tích tổng hợp, logic, lịch sử và hệ thống, dùng phương pháp khảo cứu, điều tra, thống kê, phân tích hoạt động kinh tế và sử lý hệ thống. V/ Kết cấu chuyên đề : gồm có 3 chương: */Chương I: Một số lý luận cơ bản về hoạt động cho vay xóa đói giảm nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội. */ Chương II: Thực trạng hoạt động cho vay hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2008-2010) . */ Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay XĐGN của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Để hoàn thành chuyên đề này em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của thầy giáo Tiến sĩ Hồ Hữu Tiến-Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính-Ngân hàng, Đại học Kinh tế Đà nẵng; Ban giám đốc cùng Tập thể cán bộ nhân viên Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hòa Vang.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC