Chuyên đề Phân tích và đánh giá hoạt động cho vay tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh tỉnh Kon Tum

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là quá trình tất yếu nhằm đưa Việt Nam từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đaị, tạo điều kiện để hoàn thành mục tiêu xây dựng đất nước dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Trong quá trình đó không thể thiếu sự nổ lực của ngành ngân hàng nói chung cũng như hoạt động tín dụng nói riêng bởi vì trong quá trình phát triển kinh tế nhu cầu về vốn không thể thiếu đối với cá nhân hay doanh nghiệp mà ngân hàng là tổ chức trung gian thực hiện các hoạt động cho vay, huy động vốn nhằm phân bổ vốn một cách hợp lý tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra một cách liên tục. Sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì nền kinh tế mới phát triển. Hoà mình vào dòng chảy của dân tộc, ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đã góp phần vào việc khôi phục, phục hồi kinh tế sau chiến tranh, thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất (1957 – 1965); Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH, chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc,chi viện cho miền Nam đấu tranh thống nhất đất nước(1965 – 1975);Xây dựng và phát triển kinh tế đất nước (1975 - 1989) và thực hiện công cuộc đổi mới hoạt động ngân hàng phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước(1990 – nay). Ngày nay, ngân hàng thương mại ra đời hàng loạt, điều này làm cho khách hàng lúng túng trong việc chọn ngân hàng làm nhà tài trợ để đáp ứng nhu cầu của mình. Đứng trước sự cạnh tranh ngân hàng muốn tồn tại và phát triển thì phải hoàn thành tốt công tác tín dụng. Giữ vai trò chủ chốt trong nền kinh tế, các ngân hàng thương mại luôn phải đứng trước sự lựa chọn giữa khách hàng tốt và khách hàng kém uy tín.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC