Chuyên đề Phát triển các hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty cổ phần dệt công nghiệp Hà Nội

Trong thời đại hiện nay việc phát triển nhanh chóng của các dịch vụ là một tất yếu. Sự chuyên môn hóa sâu sắc trong phân công lao động xã hội làm năng suất lao động tăng nhanh. Các dịch vụ ra đời phục vụ cho nhu cầu một cách tốt hơn với chi phí rẻ hơn. Đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ logistics đã tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh bước sang một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn kinh doanh đa quốc gia. Tận dụng và phát triển các dịch vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ giúp cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu hoạt động hậu cần vật tư dưới góc độ dịch vụ trong chuyên đề với nội dung “ Phát triển các hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội”, nghiên cứu nội dung của dịch vụ hậu cần vật tư và các loại dịch vụ hậu cần vật tư, vai trò và sự tác động của nó đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó có biện pháp phát triển các dịch vụ này nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội. Cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị phòng Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, Phòng kế toán tài chính và sự hướng dẫn tận tình của GS.TS Đặng Đình Đào em đã hoàn thành được chuyên đề thực tập này. Chuyên đề thực tập nghiên cứu vấn đề “ Phát triển dịch vụ hậu cần cho sản xuất của công ty Cổ phần dệt vải Công nghiệp Hà Nội” được phân tích trên cơ sở lý luận chung và thực trạng phát triển hoạt động này tại Công ty trong vòng năm năm qua. Chuyên đề bao gồm ba chương: Chương I: Lý luận chung về dịch vụ hậu cần vật tư của doanh nghiệp Chương II: Phân tích thực trạng công tác dịch vụ hậu cần vật tư của công ty Cổ phần dệt vải Công nghiệp Hà Nội. Sự tác động của công tác dịch vụ hậu cần vật tư đến hoạt động kinh doanh của công ty Chương III: Giải pháp phát triển dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất cho công ty Cổ phần dệt vải Công nghiệp Hà Nội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC