Chuyên đề Phát triển dòng nơtron nhiệt trên cơ sở kênh ngang số 2 của lò phản ứng đà lạt và khảnăng ứng dụng trong thực nghiệm đo số liệu hạt nhân

Một hệthiết bịdẫn dòng nơtron bằng kỹthuật phin lọc bao gồm hệphin lọc, hệchuẩn trực và cấu trúc che chắn bức xạ đã được tính toán thiết kế, tối ưu hóa bằng kỹthuật mô phỏng Monte-Carlo. Toàn bộhệthiết bịdẫn dòng nơtron này đã được triển khai thiết kế, chếtạo và lắp đặt thành công trên kênh nơtron số2 của lò phản ứng Đà lạt, đểdẫn dòng nơtron nhiệt từlò phản ứng phục vụcác thí nghiệm nghiên cứu đo sốliệu hạt nhân. Qua các kết quảkhảo sát và thửnghiệm có thể đánh giá một cách khách quan rằng dòng nơtron nhiệt có chất lượng tốt và đã đáp ứng mục tiêu đặt ra là có khảnăng ứng dụng để đo sốliệu hạt nhân và các ứng dụng khác liên quan đến phản ứng (n, γ).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC