Chuyên đề Quản trị rủi ro và sinh lời trong đầu tư tài chính

Trong chuyên đềnày chúng ta đã đềcập nhiều đến suất chiết khấu dùng đểlàm cơ sởxác định giá trịhiện tại của một sốtiền hoặc của một dòng tiền: - Làm thếnào đểquyết định suất chiết khấu hay tỷsuất lợi nhuận yêu cầu? - Mối quan hệgiữa lợi nhuận và rủi ro, đồng thời chỉra cách tính lợi nhuận và rủi ro trong trường hợp đầu tưvào một danh mục bao gồm nhiều loại chứng khoán khác nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC