Chuyên đề Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội

Hiện nay, khi nền kinh tế nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, cơ chế thị trường đã tạo nên sự chủ động cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng. Các doanh nghiệp hòan toàn chủ động trong việc xây dựng các p hương án sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tự trang trải bù đắp các chi phí, tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm về hoạt động kết qủa sản xuất kinh doanh. Với đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản là vốn đầu tư lớn, sản phẩm mang tính đơn chiếc, những đặc điểm này làm cho việc quản lý quá trình xây lắp nói chung và việc tổ chức quản lý chỉ đạo sản xuất thi công nói riêng càng có những nét riêng biệt. Hơn thế nữa sản phẩm xây lắp lại là TSCĐ của các đơn vị sử dụng, mà nói rộng ra là của nền kinh tế. Vì vậy, tình hình quản lý các nguồn vốn trong các doanh nghiệp xây lắp không những có tác động đến mọi mặt hoạt dộng của doanh nghiệp mà còn có ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch công tác sản xuất của các đơn vị chủ quản công trình.Với những công trình trọnh điểm của Nhà nước nó còn có ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Do vậy, với vai trò là công cụ của nhận thức giúp cho quản lý và sản xuất đạt kết qủa kinh tế cao, các doanh nghiệp xây lắp cần có các thông tin phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp. Trong đó, đặc biệt là các thông tin về vốn lưu động, vì nó là bộ phận quan trọng của vốn kinh doanh, nó là yếu tố đầu tiên và kết thúc của quá trình họat động, nó đóng vai trò trọng yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay, việc quản lý và sử dụng vốn lưu động là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp nói chung cũng như với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội nói riêng. Nhận thức được vai trò, vị trí của vốn lưu động đối với các hoạt động của doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội, qua việc tìm hiểu thực tế của công ty nói chung và công tác sử dụng vốn lưu động nói riêng cùng với sự giúp đỡ tận tình của cô Trần Thị Hạnh và các cán bộ trong phòng kế toán – Tài chính của Công ty, em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: “Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội” Nội dung của đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chương 2: Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội. Chương 3: Một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC