Chuyên đề Sự phát sinh và chu chuyển của nitơ trong khí quyển

Nitơ là một nguyên tử hóa học trong bảng tuần hoàn hóa học và có kí hiệu N. _ Ở điều kiện thường nitơ là một chất khí,không màu không vị,không mùi và khá trơ.tồn tại dươi dạng phân tử N2. _ Trong khí quyển N2 chiếm khoảng 80%,và là thành phần của mọi cơ thể sống.nitơ tạo ra nhiều hợp chất quan trọng như axit amin,amoniac,axit nitric và axinua

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC