Chuyên đề Tài nguyên nước và các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước

Tài nguyên nước là thành phần chủyếu của môi trường sống, quyết định sựthành công trong các chiến lược, quy hoạch, kếhoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. Hiện nay nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm và quan trọng này đang phải đối mặt với nguy cơô nhiễm và cạn kiệt. Nguy cơthiếu nước, đặc biệt là nước ngọt và sạch là một hiểm họa lớn đối với sựtồn vong của con người cũng nhưtoàn bộsựsống trên trái đất. Do đó con người cần phải nhanh chóng có các biện pháp bảo vệvà sửdụng hợp lý nguồn tài nguyên nước. Hiện nay, đã có nhiều hoạt động tuyên truyền chủtrương xã hội hoá công tác bảo vệtài nguyên nước, đưa ra nhiều biện pháp nhằm kêu gọi tất cảcác thành viên trong xã hội nâng cao ý thức, cùng hành động tích cực bảo vệnguồn tài nguyên thiên nhiên này. Bảo vệtài nguyên nước là nhiệm vụcấp bách, nó không chỉ đáp ứng các yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sựnghiệp bảo vệTài nguyên và môi trường trong tương lai lâu dài, vì đó là sựsống còn của chính chúng ta và con cháu sau này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC