Chuyên đề Tài trợ doanh nghiệp và thị trường hiệu quả

I. Lý thuyết chung 1. Tài trợ doanh nghiệp 2. Lý thuyết về Thị trường hiệu quả 3. Sáu bài học về thị trường hiệu quả II. Bài tập III. Liên hệ thực tiễn tại Việt Nam IV. Trình bày về paper

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC