Chuyên đề Tổng hợp hóa đơn giá trị gia tăng và phiếu xuất kho

Khái niệm: Chi phí bán hàng là các chi phí thực tếphát sinh trong quá trình bảo quản và tiến hành hoạt động bán hàng bao gồm: Chuyên đềtốt nghiệp 79 Chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng; chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá hoặc công trình xây dựng đóng gói, vận chuyển - Nội dung của chi phí bán hàng và tài khoản sửdụng Kếtoán sửdụng TK 641 "Chi phí bán hàng" đểtập hợp và kết chuyển các chi phí thực tếphát sinh trong quá trình hoạt động bán hàng sản phẩm hàng hoá, cung cấp dịch vụ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC