Chuyên đề Tốt nghiệp Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại Công ty Bưu điện

Trong cơ chế thị trường hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu lợi nhuận. Một trong các biện pháp để tăng lợi nhuận là tìm mọi cách để cát giảm chi phí ở một mức có thể thực hiện được. Việc hạch toán chi phí về lao động là một bộ phận công việc phức tạp trong hạch toán cho phí kinh doanh. Hạch toán chi phí nhân công là cơ sở để xác định giá thành sản phẩm và bán thành phẩm, là căn cứ để xác định các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, cho các cơ quan phúc lợi xã hội. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động do đó họ đòi hỏi một mức tiền lương xứng đáng với sức lao động mà họ bỏ ra và đáp ứng được nhu cầu sống của họ. Vì vậy đối với mỗi doanh nghiệp, việc lựa chọn hình thức trả lương nào cho hợp lý để thoả mãn lợi ích của người lao động và trở thành đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tăng năng suất lao động là một vấn đề quan trọng. Tuỳ đặc điểm của mỗi doanh nghiệp mà việc hạch toán tiền lương được thực hiện cho chính xác, khoa học để tính đúng, tính đủ tiền lương, đảm bảo vật chất cho người lao động và đặc biệt đảm bảo cho công tác kiểm toán, thanh tra kiểm tra được dễ dàng. Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích theo lương, gồm Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Kinh phí công đoàn. Đây là quỹ xã hội để thể hiện sự quan tâm của xã hội đến từng thành viên xã hội. Các chế độ, chính sách tiền lương và các khoản trích theo lương đã được nhà nước ban hành, song nó được vận dụng linh hoạt ở mỗi doanh ngiệp phụ thuộc vào đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và tính chất công việc của doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC