Chuyên đề Ứng dụng lý thuyết ma trận-R tính toán tiết diện bắt bức xạ nơtron trong vùng năng lượng cộng hưởng phân giải được

Lý thuyết ma trận-R đã được áp dụng đểphát triển chương trình tính toán số liệu tiết diện bắt bức xạnơtron và phân tích các tham sốcộng hưởng trong vùng năng lượng cộng hưởng phân giải được. Chương trình tính toán này đã được phát triển bằng mã nguồn VC++6.0 và được gọi là chương trình “CrossComp”. Các mô hình lý thuyết được sửdụng trong CrossComp là: mô hình gần đúng đa mức Reich-Moore, mô hình Free Gas Model tính toán hiệu ứng mởrộng đỉnh Doppler. Chương trình CrossComp đã được kiểm tra so sánh với sốliệu đánh giá trong thưviện sốliệu hạt nhân Jendl3.3. và các kết quảso sánh cho thấy có sựphù hợp tốt khi sửdụng các dữliệu đầu vào trong cùng một file cơsởdữliệu. Nhưlà một kết quảminh họa, chương trình CrossComp đã được áp dụng đểtính toán sốliệu tiết diện bắt bức xạnơtron của hạt nhân La-139 trong khoảng năng lượng từ10eV đến 8keV trên cơsởcác sốliệu thực nghiệm mới nhất vềtham sốcộng hưởng của hạt nhân này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC