Cơ chế giải quyết tranh chấp khu vực

FTC là cơ quan cao nhất, là m ột cơ quan tư vấn và giám sát bao gồm các đại diện cho bộ thương mại Để thực hiện chức năng của mình, FTC có Ban thư kí và hơn 20 Ủy ban và nhóm làm việc (phụ lục 2001.2). b. Chức năng: Chức năng chính của ủy ban là giám sát sự thi hành Hiệp định vàxem xét bất kỳ vấn đề nào có thể làm ảnh hưởng hoạt động và việc áp dụng Hiệp định. Ủy ban đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp nảy sinh từ việc giải thích, áp dụng và thi hành các điều khoản của Hiệp định. Ủy ban giám sát công việc của tất cả các ủy ban và nhóm làm việc được thành lập theo Hiệp định, quy định tại Phụ lục 2001.1. c. Thẩm quyền: FTC có quyền thành lập và ủy thác cho các ủy ban ad hoc hay thường trực, các nhóm làm việc và các nhóm chuyên gia. Tham khảo ý kiến của các chuyên gia và các nhóm làm việc không ràng buộc với chính phủ. Thực hiện các hoạt động khác trong pham vi chức năng của nó do các bên đồng ý.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC