Cổ phẩn hóa các doanh nghiệp nhà nước thực trạng và giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Đất nước ta có chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Muốn hội nhập thành công, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung, của từng doanh nghiệp và từng sản phẩm nói riêng phải không ngừng được nâng cao. Để nâng cao hiệu qủa và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước được xác định là một trong những giải pháp quan trọng. Ngày 8/6/1992 ,Hội đồng bộ trưởng (nay là chính phủ) đưa ra quyết định số 202/CT “ Về việc tiếp tục làm thí điểm chuyển một số doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần”. Cổ phần hóa là quá trình chuyển đổi các doanh nghiệp Nhà nước thành các doanh nghiệp hoạt động theo quy chế công ty cổ phần trong luật doanh nghiệp, nhằm đa dạng hóa sở hữu, tạo điều kiện cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa được làm chủ thực sự, tạo điều kiện nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giải quyết thỏa đáng mối quan hệ về lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trong những năm gần đây, mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nhưng quá trình này vẫn bị xem là hết sức chậm chạp. Nhận thức được điều đó, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đ ã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu qủa hoạt động của khu vực kinh tế Nhà nước như cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, giải thể các doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả Trong đó cổ phần hóa được coi là giải pháp hàng đầu có khả năng mang lại lợi ích hài hòa cho Nhà nước cũng như nhiều bộ phận xã hội khác. Chính vì vậy việc nghiên cứu cổ phần hóa trong thời điểm hiện nay tuy không phải là mới mẻ nhưng lại rất cần thiết, đặc biệt là đối với sinh viên kinh tế. Thông qua việc tìm hiểu nội dung của chính sách cổ phần hóa và các vấn đề có liên quan, chúng ta sẽ có những đánh giá khách quan về những khó khăn hạn chế của cổ phần hóa, điều đó có thể đưa ra một số giải pháp nhằm tháo gỡ những hạn chế đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC