Cổ phần hoá ở Việt Nam: Quản trị doanh nghiệp

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2010 sẽcổphần hoá hầu hết doanh nghiệp nhà nước (SOEs). Chương trình thửnghiệm được triển khai từnăm 1992 căn cứtheo Nghịquyết kỳhọp 10 Quốc hội khoá 8 và Chỉthị202-CT của Thủtướng Chính phủngày 8 tháng 6 năm 1992 về chương trình cổphần hoá. Chỉthịcho phép các SOE có quy mô vừa và nhỏ, và các SOE không mang tính chiến lược và có khảnăng sinh lời được cổphần hoá. Chỉthịcũng quy định người lao động làm việc tại các doanh nghiệp được cổphần hoá là những người đầu tiên có quyền mua cổphiếu của doanh nghiệp. Chương trình thửnghiệm được thực thi một cách thận trọng, chỉcó 5 SOE được cổphần hoá trong suốt giai đoạn 1992-1996 (xem thêm Trương và cộng sự, 2006).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC