Cơ sở dẫn liệu trong kiểm toán báo cáo tài chính - Các cơ sở dẫn liệu trong phương pháp kiểm toán cơ bản và tuân thủ

Cơ sở dẫn liệu là một trong các khái niệm cơ bản của kiểm toán. - Việc nắm chắc khái niệm cơ sở dẫn liệu sẽ giúp KTV xác định được chính xác mục tiêu kiểm toán tổng quát các BCTC nói chung và mục tiêu kiểm toán từng bộ phận cấu thành của BCTC nói chung. Nắm chắc khái niệm cơ sở dẫn liệu cũng giúp KTV xác định được các bằng chứng kiểm toán cần thiết phải thu thập để có thể đạt được các mục tiêu kiểm toán đặt ra. Khái niệm cơ sở dẫn liệu cũng tác động đén KTV trong cả ba giai đoạn của quá trình kiểm toán, đó là lập kế hoạch lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán và kết thúc kiểm toán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC