Cơ sở lý luận về hạch toán vốn bằng tiền tại công ty công trình đô thi đà nẵng

Tiền mặt bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý tại két, tại quỹ Doanh nghiệp bao gồm kể cả Ngân hàng - Tiền gởi Ngân hàng: bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý gởi tại Ngân hàng, kho bạc, Công ty tài chính. - Tiền đang chuyển: Bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ gởi vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo hoặc rút tiền từ Ngân hàng chuyển qua bưu điện để trả nợ nhưng chưa nhận được giấy báo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC