Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông thôn ở nước ta

Với đặc điểm 80% dân số n-ớc ta sống ở nông thôn vàtrên 70% lực l-ợng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp,việc phát triển toàn diện nông thôn có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-x/ hội ở n-ớc ta. Kinh nghiệm trên thế giới đ/ chỉ ra rằng nếu không phát triển nông thôn thì không một n-ớc nào có thể phát triển ổn định, bền vững với tốc độ cao một cách lâu dài. Thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hóa nông thônlà một tất yếu trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá n-ớc ta nhằm: 1. Thúc đẩy quá trình phân công lao động ở nông thôn, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho bộ phận dânc- khu vực nông thôn, tăng khả năng tích luỹ nội bộ từ nông thôn và nâng cao khả năng đầu t- vào khu vực nông thôn 2. Mở rộng thị tr-ờng, tạo cơ sở phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và các ngành kinh tế khác ở nông thôn cũng nh- trong cả n-ớc. 3. Giải quyết các vấn đề kinh tế-x/ hội ở nông thôn, đặc biệt là vấn đề việc làm, khai thác nguồn nhân lực ở mỗi địa ph-ơng, khắc phục tình trạng chênh lệch không đáng có giữa các vùng, các dân tộc. 4. Thực hiện đô thị hoá nông thôn, giảm bớt sức ép củadòng di dân từ nông thôn chuyển vào các đô thị, tạo đIều kiện để các đ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC