Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cung ứng Dịch vụ hàng không Sân bay Đà Nẵng

MỤC LỤC  Lời mở đầu Phần 1: Một số lý luận cơ bản về chương trình Marketing trực tiếp trong hoạt động kinh doanh khách sạn 1.1.Các khái niệm cơ bản trong kinh doanh khách sạn 02 1.1.1.Khái niệm khách sạn 02 1.1.2.Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn 02 1.1.2.1.Đặc điểm về sản phẩm của khách sạn 02 1.1.2.2.Đặc điểm trong mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng sản phẩm của khách sạn 03 1.1.2.3.Đặc điểm về tổ chức quá trình kinh doanh khách sạn 04 1.1.2.4.Đặc điểm của việc sử dụng các yếu tố cơ bản trong kinh doanh04 1.1.2.5.Đặc điểm của đối tượng phục vụ05 1.2.Khái niệm, chức năng của Marketing trong hoạt động kinh doanh du lịch06 1.2.1.Khái niệm06 1.2.2.Chức năng06 1.2.3 Đặc thù của Marketing du lịch07 1.3.Marketing trực tiếp trong hoạt động kinh doanh khách sạn 10 1.3.1.Khái niệm10 1.3.2.Ưu điểm10 1.4.Khách hàng tổ chức-Đặc điểm của khách sạn tổ chức trong hoạt động kinh doanh khách sạn 11 1.4.1.Khái niệm11 1.4.2.Đặc điểm của khách hàng tổ chức trong hoạt động kinh doanh khách sạn 12 1.4.3.Tiến trình mua của khách hàng tổ chức13 1.4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của một tổ chức14 Phần 2: Tổng quan về khách sạn Công Đoàn- Hội An 2.1.Quá trình hình thành và phát triển17 2.2.Chức năng, nhiệm vụ của khách sạn Công Đoàn18 2.3Bộ máy tổ chức quản lý của khách sạn Công Đoàn18 2.3.1.Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý18 2.3.2.Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận20 2.4.Nguồn lực của khách sạn Công Đoàn21 2.4.1.Vị trí 21 2.4.2.Cơ sở vật chất kỹ thuật21 2.4.3.Đội ngũ lao động 22 2.4.4.Các quan hệ kinh doanh 23 2.5.Tình hình kinh doanh của khách sạn Công Đoàn 24 2.5.1.Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2002-2004)24 2.5.2.Tình hình doanh thu theo cơ cấu dịch vụ25 2.5.3.Tình hình doanh thu theo đối tượng khách 27 2.6.Tình hình biến động nguồn khách tại khách sạn Công Đoàn 28 2.6.1.Tình hình khai thác khách tại khách sạn Công Đoàn 28 2.6.2.Tình hình biến động nguồn khách 30 2.7.Thực trạng của hoạt động Marketing tai khách sạn Công Đoàn 31 2.7.1.Vấn đề nghiên cứu thị trường31 2.7.2.Các chính sách Marketing được sử dụng trong thời gian qua32 2.7.3.Vai trò của khách hàng tổ chức tại khách sạn Công Đoàn - Hội An34 2.8.Nhận xét chung35 Phần 3: Xây dựng chương trình Marketing trực tiếp cho các khách sạn tổ chức tại khách sạn Công Đoàn- Hội An 3.1.Phân tích môi trường37 3.1.1.Môi trường vĩ mô37 3.1.2.Môi trường vi mô39 3.2.Những quyết định chủ yếu trong chương trình Marketing trực tiếp cho các khách hàng tổ chức tại khách sạn Công Đoàn 41 3.2.1.Mục tiêu Marketing 42 3.2.2.Khách hàng mục tiêu43 3.2.3.Chiến lược chào hàng45 3.2.4.Đo lường sự thành công của chiến dịch49 3.3.Triển khai các công cụ sử dụng trong chương trình Marketing trực tiếp tại khách sạn Công Đoàn- Hội An52 3.3.1.Marketing bằng catalogue52 3.3.2.Marketing bằng thư trực tiếp55 3.3.3.Các công cụ khác57 3.3.3.1.Marketing qua điện thoại57 3.3.3.2.Marketing đáp ứng trực tiếp trên báo và tạp chí 57 3.4.Các biện pháp hỗ trợ58 3.4.1.Hoàn chỉnh công tác tổ chức hoạt động Marketing tại khách sạn 58 3.4.2.Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại khách sạn 59 Kết luận61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC