Công tác hạch toán và quản lý tscđ tại công ty cơ khí thiết bị Đà Nẵng

TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu và các tài sản khác có giá trị lớn có thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý TSCĐ hiện hành. Theo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC, ngày 30/12/1999 của bộ trưởng Bộ Tài chính, TSCĐ hiện nay có tiêu chuẩn sau: (1)Có giá trị 5.000.000 trở lên (2)Có thời gian sử dụng trên một năm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC