Công tác kế toán tại Công ty TNHH thương mại & QC Xuân Duy

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công cuộc đổi mới, nên kinh tế nước ta đã có những chuyển biến khá vững chắc, từ đó mở ra nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức cho các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện công cụ quản lý kinh tế, đặc biệt là công tác kế toán tài chính. Tổ chức công tác kế toán là một nhiệm vụ quan trọng của tất cả những doanh nghiệp muốn thành công trên thương trường. Nếu một doanh nghiệp tổ chức tốt công tác kế toán, doanh nghiệp đó có thể kiểm soát được những vấn đề cơ bản nhất của doanh nghiệp mình như: TSCĐ, các khoản thu chi, công nợ phải trả, và có thể lập được những kế hoạch dài hạn của mình một cách tốt nhất như: đầu tư mở rộng sản xuất,kinh doanh, đổi mới dây chuyền công nghệ…Nó quyết định sự tồn tại, phát triển hay suy vong của doanh nghiệp. Chính vì vậy, để cho công tác kế toán được thực hiện đầy đủ chức năng của nó thì doanh nghiệp cần phải quản lý và tạo điều kiện cho công tác kế toán hoạt động có hiệu quả và phát triển phù hợp với đặc biệt của doanh nghiệp mình. Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng trên, qua thực tế nghiên cứu, tìm hiểu tại Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy và nhận được sự giúp đỡ của Cô Lê Thị Thanh Mỹ và các cô chú, anh chị trong Công ty, em đã hoàn thành bản báo cáo này. Nội dung báo cáo gồm 3 phần sau: PHẦN 1: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy PHẦN 2: Thực hành về ghi sổ kế toán PHẦN 3: Một số ý nhận xét về hình thức kế toán áp dụng tại Công ty và các hình thức kế toán còn lại

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC