Công tác kế toán tại công ty xây lắp phát triển bưu điện trong điều kiện cổ phần hoá

Tổ chức công tác kế toán là một trong những nọi dung quan trọng trong tổ chức công tác quản lý ở doanh nghiệp. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra các hoạt đông kinh tế tài chính do đó công tác kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của công tác quản lý, đồng thời nó còn ảnh hưởng đến việc áp dụng các yêu cầu khác nhau của các đối tượng trực tiếp và gián tiếp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC