Công tác Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần VILACO

Trong tất cả các chế độ xã hội, việc sản xuất ra của cải vật chất nhằm thỏa mãn các nhu cầu, điều kiện về sinh hoạt của xã hội đều do lao động mà có. Với khả năng sáng tạo của mình, con ngƣời chiếm vị trí trung tâm của quá trình sản xuất ra của cải vật chất. Lao động là điều kiện cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của con ngƣời và xã hội. Lao động phải nhận đƣợc vật phẩm để tái sản xuất sức lao động. Nói cách khác, ngƣời lao động phải nhận đƣợc thù lao xứng đáng với sức lao động họ đã bỏ ra. Nhƣ chúng ta đã biết, tiền lƣơng là biểu hiện bằng tiền của bộ phận sản xuất xã hội mà ngƣời lao động đƣợc hƣởng để bù đắp hao phí mà ngƣời lao động đã bỏ ra trong quá trình tham gia sản xuất. Đó là một vấn đề nhạy cảm và có sự liên quan mật thiết đến không chỉ ngƣời lao động, ngƣời sử dụng lao động mà còn là toàn xã hội. Tiền lƣơng cấu thành nên giá trị sản phẩm và kèm theo đó là các khoản trích theo lƣơng. Tiền lƣơng không phải là vấn đề mới mẻ nhƣng luôn là vấn đề cấp thiết, quan trọng đối với các doanh nghiệp. Doanh nghiệp trực tiếp trả lƣơng cho ngƣời lao động qua số lƣợng, chất lƣợng và giá trị sản phẩm mà ngƣời lao động đã tạo ra trên cơ sở định mức lao động. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về vật chất tinh thần của con ngƣời ngày càng cao thì tiền lƣơng của ngƣời lao động cũng đƣợc nâng cao, góp phần nâng cao chất lƣợng cuộc sống ngƣời lao động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC