Công tác kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán của khách hàng tại công ty kiểm toán Hà Nội

PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN 1.Bản chất và chức năng của chu trình mua hàng và thanh toán ảnh hưởng tới công tác kiểm toán. a. Bản chất của chu trình. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động kiểm toán đã phát triển và ngày càng trở thành một nhu cầu không thể thiếu đối với các hoạt động kinh doanh. Đối tượng chủ yếu của hoạt động kiểm toán là kiểm toán báo cáo tài chính. Trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, các kiểm toán viên thường chia công việc kiểm toán theo các chu trình, theo cách này các nghiệp vụ và các tài khoản có liên quan chặt chẽ với nhau được xếp vào cùng một phần hành. Chu trình mua hàng và thanh toán là một chu trình quan trọng cần phải được kiểm toán trong các cuộc kiểm toán, bởi vì quá trình mua vào và thanh toán ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí, giá thành và tính kịp thời trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình mua vào của hàng hoá và dich vụ bao gồm các khoản mục như mua nguyên liệu, máy móc, thiết bị, vật tư, điện, nước, sửa chữa bảo trì và nghiên cứu phát triển. Chu trình không bao gồm quá trình mua vào và thanh toán các dịch vụ lao động hoặc những sự chuyển nhượng và phân bổ của chi phí ở bên trong tổ chức, chu trình mua hàng và thanh toán cũng không bao gồm qua trình thu hút và hoàn trả vốn. Chu trình mua hàng và thanh toán gồm các quyết định và các quá trình cần thiết để có hàng hoá và dịch vụ cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Chu trình thường bắt đầu bằng việc lập một đơn đặt mua của người có trách nhiệm tại bộ phận cần hàng hoá hay dich vụ và kết thúc bằng việc thanh toán cho nhà cung cấp về hàng hoá hay dich vụ nhận được. b. Chức năng của chu trình. Đối với các đơn vị sản xuất, quá trình kinh doanh bao gồm 3 giai đoạn: cung ứng, sản xuất và tiêu thụ. Còn ở doanh nghiệp thương mại, quá trình kinh doanh cũng gồm hai giai đoạn: mua hàng và bán hàng. Như vậy, dù ở loại hình doanh nghiệp nào thì quá trình “mua hàng” cũng là quá trình cung cấp các yếu tố đầu vào, nó quyết định đến khả năng sản xuất và duy trì sản xuất của đơn vị, bên cạnh đó khả năng thanh toán các khoản chi phí mua hàng cũng đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp là tốt hay xấu. Mặc dù ở các doanh nghiệp khác nhau, nhu cầu về hàng hoá là khác nhau, nhưng chu trình mua hàng và thanh toán vẫn phải đảm bảo đầy đủ 4 chức năng: -Xử lý đơn đặt mua hàng hoá hay dịch vụ. -Nhận hàng hoá hay dịch vụ. -Ghi nhận các khoản nợ phải trả người bán. -Xử lý và ghi sổ các khoản thanh toán cho người bán. Xử lý đơn đặt mua hàng hoá hay dịch vụ. Căn cứ vào nhu cầu về hàng hoá, dịch vụ của các bộ phận hay kế hoạch, phòng cung ứng sẽ lập duyệt đặt hàng sau đó trình cho người có thẩm quyền phê duyệt. Đơn đặt hàng sau khi phê duyệt sẽ được chuyển cho bộ phận mua hàng, bộ phận này căn cứ vào đơn đặt hàng lựa chọn nhà cung cấp phù hợp. Mẫu của đơn đặt hàng và sự phê chuẩn quy định phụ thuộc vào bản chất của hàng hoá dịch vụ và quy định của công ty. Sự phê chuẩn đúng đắn nghiệp vụ mua hàng là phần chính của chức năng này vì nó đảm bảo hàng hoávà dịch vụ được mua theo các mục đích đã được phê chuẩn của công ty và tránh việc mua quá nhiều hoặc mua các mặt hàng không cần thiết. Hầu hết các công ty cho phép một sự phê chuẩn chung cho việc mua phục vụ các nhu cầu hoạt động thường xuyên như hàng tồn kho ở mức cho phép. Đơn đặt hàng sẽ được lập thành 3 liên ( 1 liên giao cho nhà cung cấp, 1 giao cho phòng kế toán và 1 giao cho bộ phận kho), được đánh số thứ tự, đơn đặt hàng giao cho người bán phải ghi rõ mặt hàng cụ thể ở một mức giá nhất định, được giao vào một ngày quy định. đơn đặt hàng được coi là một chứng từ hợp pháp và được xem như một đề nghị mua hàng hóa hay dịch vụ. Trong những trường hợp mà các bên thực hiện các giao dịch lớn thì cần phải lập hợp đồng. Nhận hàng hoá hay dịch vụ. Việc nhận hàng hóa từ người bán là một điểm quyết định trong chu trình nghiệp vụ vì đây là thời điểm mà tại đó bên mua thừa nhận khoản nợ liên quan đối với bên bán trên sổ sách của họ. Khi hàng hóa nhận được đòi hỏi phải có sự kiểm tra mẫu mã, số lượng, thời gian đến và các đIều kiện khác. Hầu hết các công ty có phòng tiếp nhận để đưa ra một báo cáo nhận hàng như một bằng chứng của sự nhận hàng và sự kiểm tra hàng hoá. Một bản sao thường được gửi cho thủ kho và một bản khác gửi cho kế toán các khoản phải tra thông báo. để ngăn chặn sự mất mát và sự lạm dụng thì hàng hóa phải được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nhận hàng đến khi chuyển đi. Để tiện cho việc kiểm tra chéo thì nhân viên phòng tiếp nhận phải độc lập với thủ kho và phòng kế toán. Cuối cùng, sổ sách kế toán sẽ phản ánh việc chuyển giao trách nhiệm đối với hàng hoá khi hàng hoá được từ phòng tiếp nhận qua kho và từ kho vào quá trình sản xuất hay đưa đi tiêu thụ. Ghi nhận các khoản nợ người bán. Sự ghi nhận đúng đắn khoản về hàng hoá hay dịch vụ nhận được đòi hỏi việc ghi sổ chính xác và nhanh chóng. Việc ghi sổ ban đầu có ảnh hưởng quan trọng đến các báo cáo tài chính và đến các khoản thanh toán thực tế nên kế toán chỉ được phép ghi vào các lần mua có cơ sở hợp lý theo đúng số tiền. Kế toán các khoản phải trả thường có trách nhiệm kiểm tra tính đúng đắn của các lần mua và ghi chúng vào sổ nhật kí và sổ hạch toán chi tiết “các khoản phải trả”. Khi kế toán các khoản phải trả nhận được hóa đơn của người bán thì phải so sánh mẫu mã, giá, số lượng, phương thức và chi phí vận chuyển ghi trên hóa đơn với thông tin trên Đơn đặt mua (hoặc hợp đồng) và Báo cáo nhận hàng (nếu hàng đã về). Thường thì các phép nhân và các phép tổng cộng được kiểm tra lại và được ghi vào hóa đơn. Sau đó số tiền được chuyển vào sổ hạch toán chi tiết Các khoản phải trả. Một quá trình kiểm soát quan trọng đối với các khoản phải trả là quy định tất cả những ai ghi sổ các khoản chi tiền mặt không được dính líu với tiền mặt, và các chứng khoán thị trường và các tài sản khác. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I-CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH1 I. CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN1 1.Bản chất và chức năng của chu trình mua hàng và thanh toán ảnh hưởng tới công tác kiểm toán1 a.Bản chất1 b.Chức năng2 -Xử lý các đơn đặt mua hàng hoá hay dịch vụ2 -Nhận hàng hoá hay dịch vụ3 -Ghi nhận các khoản nợ người bán3 -Xử lý và nghi sổ các khoản thanh toán cho người bán4 2.Các chứng từ số sách có liên quan đến chu trình mua hàng và thanh toán5 3.Mục tiêu kiểm toán của chu trình mua hàng và thanh toán7 II. NỘI DUNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH8 1.Các phương pháp tiếp cận kiểm toán đối với chu trình mua hàng và thanh toán8 2.Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán9 a.Lập kế hoạch kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán10 b.Thực hiện kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán19 -Thực hiện các thủ tục kiểm soát đối với chu trình mua hàng và thanh toán19 + Đối với các nghiệp vụ mua hàng20 + Đối với các nghiệp vụ thanh toán23 -Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết26 + Các rủ ro cơ bản liên quan đến nợ phải trả27 + Các thủ tục kiểm tra chi tiết đối với nợ phải trả27 -Thực hiện các thủ tục phân tích29 c.Kết thúc kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán30 PHẦN II-THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN HÀ NỘI32 I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN HÀ NỘI32 1.Lịch sử hình thành và phát triển32 2.Tổ chức bộ máy quản lý của CPA HANOI34 3.Tổ chức phân công nhiệm vụ của CPA HANOI36 4. Các loại hình dịch vụ cung cấp và khách hàng của CPA HANOI37 5. Hệ thống kế toán của CPA HANOI40 II. THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN HÀ NỘI41 A. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN 1.Liên hệ và tìm hiểu sơ bộ về khách hàng42 2.Lập kế hoạch kiểm toán43 3.Chương trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán59 B. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN62 C. HOÀN TẤT KIỂM TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO KIỂM TOÁN73 D. CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN SAU KIỂM TOÁN76 PHẦN III-BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN78 I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM78 II. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN82 - Vấn đề tìm hiểu hệ thống KSNB82 - Vấn đề gửi thư xác nhận các khoản phải trả83 - Vấn đề hồ sơ kiểm toán84 - Vấn đề kiểm tra giá mua hàng nhập khẩu85 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY