Công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần 579 – STT

Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đăc biệt quan trọng, vì “ mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Tầm quan trọng của yếu tố con người trong bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ một lĩnh vực nào. Chính vì cảm nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết phải có công tác quản trị nhân sự tại doanh nghiệp nên tôi đã lựa chọn đề tài: “ Công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần 579 – STT ” Đề tài của tôi gồm có 3 chương: Chương 1: Khái luận chung về quản trị nhân sự Chương 2: Phân tích tình hình thực tế về công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần 579 – STT . Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần 579 – STT .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC