Công tác thông tin tuyên truyền cổ động trong việc phòng chống HIV

Hoạt động TTTTCĐ là một đòi hỏi khách quan, một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống mỗi con người và toàn xã hội. Đảng và nhà nước đã xem TTCĐ là một mặt trận tư tưởng trong công cuộc xây dựng đất nước. Bất kể thời kỳ nào TTCĐ đều chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Trong chiến tranh Pháp-Mỹ thông tin cổ động trở thành sợi chỉ đỏ dẫn đường cho mọi người vùng dậy đấu tranh đánh đuổi kẻ thù, xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa. Trong thời bình, công tác TTCĐ vẫn không ngừng phát huy sức mạnh của mình trong CNH - HĐH đất nước. Hiện nay, tuy hoạt động văn hoá đã phát triển nhiều mặt : văn hoá dân tộc được bảo tồn, các loại hình văn hóa mới phát triển nhiều địa phương, giao lưu văn hoá với nước ngoài ngày càng mở rộng, mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân được nâng cao. Song không tránh khỏi sự kéo theo nhiều hiện tượng không lành mạnh trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ, tệ nạn xã hội gây nên căn bệnh thế kỷ AIDS/HIV. Điều đó khiến cho toàn xã hội nói chung và ngành TTCĐ nói riêng phải làm gì để ngăn chặn đại dịch HIV thúc đẩy quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, nhà nước góp phần bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực - nguồn vốn quý nhất trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC