Trong suốt thời gian ghi, macro đã được lưulạivới tên xác định trong module, module được tạo ra của Workbook. Marco được ghilạicó thể đượclưu trong This Workbook (Workbook hiện hành), New Work trong Personal Macro Workbook (những macrosởhữu riêng). Nhữnglệnh (code) đượclưu trong Personal đềusửdụng được khibạnmở Excel ra. Các macro trong các Workbook khác nhau có thểsửdụng mở (kểcảsửdụng chúngt ừ Workbook khác). Điều kiện để có thể tiến hành ghi macro: 1.Bảng tính Excel hiện hành (Activate Excel). 2.Sửdụng Workbookmới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC