Công trình Cấu trúc sở hữu, thành phần hội đồng quản trị và hiệu quả đầu tư: bằng chứng tại Việt Nam

Luật công ty hiện đại của các dòng luật trên thế giới đề n n n i quyền lực trong công ty cổ phần, tức là thẩm quyền ề iệ ế định các v n đề liên n đến công ty, giữa các cổ đ n n ữn n ời quản lý công ty. Trong các doanh nghiệp kinh doanh, ngày nay, các nhân viên và các ban quản l n n ự n n n ề độ tuổi, dân tộc và giới n ê đ l ề nhiệm kì, kinh nghiệ ìn độ học v n địa vị xã hội. Một số l ợng lớn các bài nghiên cứ đã xe xé ối liên hệ giữa thành phần Hội đồng quản trị và hiệu quả hoạ động củ á n ơn T . T n iên đ ố các bài nghiên cứu cho kết quả ít nh t quán. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng hiệu quả công ty chủ yếu ở kinh nghiệ điều hành chứ không chịu ản ởng của c u trúc sở hữu hay thành phần Hội đồng quản trị. Đặc biệt, câu hỏi rằng c u trúc sở hữu ản ởng n ế nào đến thành phần Hội đồng quản trị đ đến hiệu quả công ty thì phần lớn đ ợc giải quyết. Bài nghiên cứu này một lần nữ đặt v n đề về mối quan hệ giữa c u trúc sở hữu và thành phần Hội đồng quản trị ản ởn n ế n đến hiệu quả hoạ động của công ty. Bài nghiên cứ đ n k n i liệu quản trị doanh nghiệp về á l l ận đặc biệ n n ạn ộ nền kin ế đ n á iển i ờng kinh tế, luậ á n k á iệ ới nền kinh tế các quố i ơn T nơi hầu hết các nghiên cứ ớ đ ực hiện – đ l Việ N .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC