Cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran (2001 - 2008) và thái độ của Châu Âu

Chương trình hạt nhân của Iran bắt đầu đưới thời vua Mohammad reza Pahlavi, người được Anh - Mỹ giúp sức quay trở lại nắm quyền sau cuộc đảo chính 1953 lật đổ chính phủ dân cử của thủ tướng Mohammed Mossadegh. Năm 1957, Mỹ cho rằng chế độ Pahlavi đủ tin tưởng để có thể cùng Israell hợp thành hai trụ cột cho chính sách đối ngoại của Mỹ ở trung đông

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC