Đặc điểm cơ sở vật chất của khách sạn

Ngành kinh doanh khỏch sạn ở nước ta phỏt triển mạnh mẽ từ những năm 90 trở lại đõy. Tuy nhiờn, do lạm phỏt và suy thoỏi kinh tế toàn cầu nờn kinh doanh du lịch và khỏch sạn cũng bị ảnh hưởng đỏng kể. Theo kết quả khảo sỏt về thị trường khỏch sạn Việt Nam do cụng ty CBRE thực hiện, sự giảm sỳt của ngành du lịch thể hiện rừ ở cả tỉ lệ đặt phũng lẫn giỏ cho thuờ. Trong nửa đầu năm 2009, tỷ lệ đặt phũng giảm 30% và giỏ thuờ phũng hạ từ 25-38%. Tớnh chung 8 thỏng năm 2009, theo số liệu của Tổng cục Du lịch, lượng khỏch quốc tế đến Việt Nam, ước đạt 2.479.939 lượt, giảm 17,7% so với cựng kỳ năm 2008. Tại cuộc họp bàn về biện phỏp thỳc đẩy ngành du lịch diễn ra tại Tp.HCM giữa thỏng 9 mới đõy, ụng Trần Hựng Việt, Phú tổng giỏm đốc Cụng ty du lịch Sài Gũn đú nhận định rằng trong năm 2009, ngành du lịch cú cố gắng lắm cũng chỉ đún lượng khỏch quốc tế đến Việt Nam ở mức khoảng 4 triệu lượt người, thấp hơn 500 lượt người so với kế hoạch đề ra hồi đầu năm là 4,5 triệu lượt khỏch quốc tế. Tại hà Nụi, cụng suất sử dụng phũng của cỏc khỏch sạn từ 3 đến 5 sao giảm 5 - 30% so với năm trước, giỏ phũng cao hơn 23 - 45%. Trong khi đú, khối khỏch sạn 1 - 2 sao lại cú cụng suất sử dụng phũng và giỏ cả tương đối ổn định. Hầu hết khỏch sạn 1 - 2 sao cú chi phớ dịch vụ bổ trợ và nhõn cụng khụng cao nờn khụng ảnh hưởng lớn đến giỏ phũng. Toàn thành phố hiện cỳ 212 khỏch sạn với 9.921 phũng, trong đú cú 36 khỏch sạn từ 3 - 5 sao. Hiện nay, Hà Nội đang cú 23 dự ỏn xõy dựng khỏch sạn 3 - 5 sao đang triển khai với tổng số vốn khoảng 26.900 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành cỏc dự ỏn này sẽ bổ sung khoảng 4.800 phũng đạt tiờu chuẩn quốc tế cho Hà Nội. Là sinh viờn khoa Du lịch và khỏch sạn, trường đại học Kinh tế Quốc dõn, sau gần 4 năm học tập, vào học kỳ này em đú được đi thực tế và thực tập tại khỏch sạn Fortuna Hà Nội -một trong những khỏch sạn được yờu thớch nhất trờn địa bàn Hà Nội đạt tiờu chuẩn khỏch sạn quốc tế. Sau thời gian đi thực tế tại khỏch sạn, em thu được một số thụng tin tổng quan về khỏch sạn Fortuna để thực hiện bỏo cỏo tổng hợp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC