Đạc điểm của quá trình Hà Lan xâm nhập Đông Nam Á (Đầu thế kỷ XVII - Cuối thế kỷ XVIII)

Từ sau các cuộc phát kiến địa lý ở thế kỷ XV - XVI, trung tâm thương mại vthees giới đã chuyển từ Địa trung Hải sang ven bờ biển Bắc. Sự thay đổi về địa kinh tế này đã dẫn đến những chuyến hết sức ro lớn trong nền thương mại Đông Tây cổ truyền

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC