Đặc điểm hợp đồng mua bán ngoại thương. Trình bầy một bản hợp đồng ký giưa một công ty nước ta với một công ty nước ngoài

Trong xu hướng toàn cầu hoá hiện nay, thế giới đang có sự thay đổi lớn lao về nhiều mặt,để hoà nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới thì việc trao đổi hàng hoá, dịch vụ đang được mở rộng, không nằm trong phạm vi của một quốc gia nào cả. Việt nam cũng không là một ngoại lệ. Để đảm bảo việc trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các nước mà không xâm phạm đến lợi ích của các bên tham gia.Hợp đồng mua bán ngoại thương ra đời để điều chỉnh mối quan hệ xoay quanh việc trao đổi đó. Vậy hợp đồng mua bán ngoại thương là gì ? những thành tựu đạt được, những hạn chế tồn tại khi ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương. Để đi sâu và tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, em đã chọn đề tài “Đặc điểm hợp đồng mua bán ngoại thương. Trình bầy một bản hợp đồng ký giưa một công ty nước ta với một công ty nước ngoài” để nghiên cứu. Nội dung bài tiểu luận của em ngoài phần mở bài và kết luận, phần nội dung được chia làm ba chương. CHƯƠNG I: Một số nhận thức và lí luận về hợp đồng mua bán ngoại thương CHƯƠNG II: Phần thực tiễn: Hợp đồng mua bán ngoại thương được ký giữa Việt Nam va Đan Mạch CHƯƠNG III: Đánh giá thực trạng ký kết so với hợp đồng và một số giải pháp, kiến nghị, khắc phục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC