Đặc điểm kinh tế - kĩ thuật và các hoạt động phi nông nghiệp của các hệ thống sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở xã Cẩm Hoàng, tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu này nhằm xác định và phân tích các đặc điểm kinh tế-kỹthuật của các hệthống sản xuất nông nghiệp đa canh – chăn nuôi theo phương pháp phân tích tiến triển của các hệthống nông nghiệp tại xã Cẩm Hoàng, thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng. Chỉcó 8,9% sốnông hộsản xuất ởquy mô hàng hoá đủ đểbán phần lớn sản phẩm tạo ra (hệthống 1, 2 và 3), tới 76,5% sốnông hộphải tìm kiếm thêm các hoạt động phi nông nghiệp (hệthống 4) và chỉ14,6% sốnông hộchỉsản xuất nông nghiệp đơn thuần kết hợp chăn nuôi quy mô nhỏ(hệthống 5). Nghiên cứu này đưa ra nhiều vấn đề có liên quan với phát triển nông thôn, tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp và những động thái chủ động trong sản xuất nông nghiệp của các hộnông dân theo các hệthống sản xuất khác nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC