Đặc điểm tình hình chung của công ty cổ phần Ba Lan

Quá trình họat động sản xuất kinh doanh là quì trình kết hợp giữa ba yếu tố cơ bản: sức lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động. Quá trình sản xuất trong mọi doanh nghiệp sẽ khụng tự tiến hành nếu như thiếu đi một trong ba yếu tố cơ bản trờn. Đối tượng lao động là tất cả cỏc vật tư mà lao động cú ớch cú thể tỏc động vào nhằm biến đổi nú theo mục đớch của mỡnh, trong đú nguyờn liệu chớnh là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm. Nguyờn vật liệu chớnh là đối tượng lao động, nếu khụng cú nú thỡ khụng thể sản xuất ra bất cứ loại sản phẩm nào.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC