Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt

Thuế là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ Ngân sách nhà nước nhằm điều tiết các hoạt động kinh tế - xã hội. Theo hình thức thu sẽ gồm hai loại là thuế trực thu và thuế gián thu.Trong đó, thuế gián thu là thuế mà người chịu thuế và người nộp thuế không cùng là một, người nộp thuế có thể chuyển dịch số thuế phải nộp sang cho người mua hàng hóa và dịch vụ bằng cách cộng số thuế vào giá bán hàng hóa và dịch vụ. Do đó, người chịu thuế là người tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ. So với thuế trực thu thì thuế gián thu dễ thu hơn vì tránh được quan hệ giữa người chịu thuế với cơ quan thuế đồng thời dễ điều chỉnh tăng hơn thuế trực thu vì người chịu thuế không cảm nhận đầy đủ gánh nặng của các loại thuế này. Tuy nhiên thuế gián thu mang tính luỹ thoái vì đánh như nhau trên cùng một loại hàng hóa và dịch vụ nên người giàu và người nghèo nếu tiêu dùng cùng một hàng hóa và dịch vụ như nhau thì chịu thuế như nhau. Do đó người giàu sẽ chịu thuế thấp hơn người nghèo, người có thu nhập càng cao thì tỷ lệ nộp thuế càng thấp. Thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt là 2 loại thuế gián thu đóng góp một phần không nhỏ trong việc thực hiện chức năng hướng dẫn sản xuất và điều tiết tiêu dùng xã hội của Nhà nước. Qua 2 loại thuế này, Nhà nước hạn chế việc nhập khẩu các hàng hóa có ảnh hưởng tới đời sống, môi trường, đạo đức xã hội và hạn chế sản xuất, kinh doanh, lưu thông, tiêu dùng một số hàng hóa, dịch vụ mang tính chất xa xỉ cũng như khuyến khích việc xuất khẩu và tiêu dùng các hàng hóa thiết yếu cho xã hội. Tuy nhiên quá trình và thủ tục Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ để từ đó có thể thực hiện việc nộp nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu dược đúng, đủ. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt” có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của các Doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC